koszyk
mapa strony
logowanie
Informacje prawne

Firma Pollo Przemysław Cesarski (zwana dalej Pollo), z siedzibą i adresem w Szczecinie, ul. Modra 33, 71-220, prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem http://pollo-system.pl/ (Serwis), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu).

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Pollo nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Pollo nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.

Pollo przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Pollo terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Pollo.

Znaki towarowe

Sovella jest znakiem towarowym firmy Sovella Oy, P.O. Box 33 FI-40351 Jyväskylä, Finlandia.

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem Serwisu, Pollo zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

  • adresy e-mail przesyłane do Pollo przez Użytkowników Serwisu; Pollo umieszcza te adresy na tzw. liście mailingowej Pollo i przetwarza powyższe dane w celu przesyłania na nie informacji o produktach Pollo.
  • informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Pollo przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu.

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Pollo, Pollo uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Pollo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym, a także adresy e-mail, mogą być przetwarzane przez Pollo po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody - dla celów marketingu towarów i usług Pollo.
Zakres udostępniania i wykorzystywania danych.

Pollo nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że:

  • za zgodą podmiotu danych,
  • wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
  • dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Pollo, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Pollo zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:

  • monitorowania ruchu w Serwisie,
  • monitorowania oglądalności Serwisu.

Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem:
info@pollo-system.pl

« powrót